مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات

کلید خارجی با cascade delete به این معناست که اگر رکوردی در جدول اصلی حذف شود در جدولی که به عنوان کلید خارجی به آن اشاره شده است نیز حذف می‌شود.

دستور

قابلیت cascade delete را می‌توان با دستور create table یا Alter table فعال کرد:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
CREATE TABLE table_name
(
  column1 datatype null/not null,
  column2 datatype null/not null,
  ...
 
  CONSTRAINT fk_column
     FOREIGN KEY (column1, column2, ... column_n)
     REFERENCES parent_table (column1, column2, ... column_n)
     ON DELETE CASCADE
);
 
ALTER TABLE table_name
ADD CONSTRAINT constraint_name
   FOREIGN KEY (column1, column2, ... column_n)
   REFERENCES parent_table (column1, column2, ... column_n)
   ON DELETE CASCADE;

 


مثال

مثالی از فعال کردن گزینه cascade delete:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
CREATE TABLE supplier
( supplier_id numeric(10) not null,
  supplier_name varchar2(50) not null,
  contact_name varchar2(50),
  CONSTRAINT supplier_pk PRIMARY KEY (supplier_id)
);
 
CREATE TABLE products
( product_id numeric(10) not null,
  supplier_id numeric(10) not null,
  CONSTRAINT fk_supplier
    FOREIGN KEY (supplier_id)
    REFERENCES supplier(supplier_id)
    ON DELETE CASCADE
);
 
ALTER TABLE products
ADD CONSTRAINT fk_supplier
  FOREIGN KEY (supplier_id)
  REFERENCES supplier(supplier_id)
  ON DELETE CASCADE;