توضیحات

این تابع واریانس یک مجموعه‌ای از اعداد را بر می‌گرداند.

دستور

تابع VARIANCE به صورت زیر نوشته می‌شود:

VARIANCE( expression )

.


مثال

مثالی از تابع VARIANCE را مشاهده می‌کنیم:

select VARIANCE(char_length)
from all_tab_columns;