مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع یک عدد را برش می‌دهد.
دستور
تابع TRUNC به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
TRUNC( number [, decimal_places] )
. decimal_places: گزینه‌ای اختیاری است، نشان دهنده رقم‌هایی است که می‌خواهیم برش دهیم.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع TRUNC را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TRUNC(125.815)
Result: 125
TRUNC(125.815, 0)
Result: 125
TRUNC(125.815, 1)
Result: 125.8
TRUNC(125.815, 2)
Result: 125.81
TRUNC(125.815, 3)
Result: 125.815
TRUNC(-125.815, 2)
Result: -125.81
TRUNC(125.815, -1)
Result: 120
TRUNC(125.815, -2)
Result: 100
TRUNC(125.815, -3)
Result: 0