مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع یک رشته را به فرمت ماه و سال آن تبدیل می‌کند.
دستور
تابع TO_YMINTERVALبه صورت زیر نوشته می‌شود:
1
TO_YMINTERVAL( character )
.
مثال
مثال‌های عددی از خروجی تابع TO_YMINTERVAL را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
TO_YMINTERVAL('03-11')
Result: 3 years 11 months   (as an INTERVAL YEAR TO MONTH type)
TO_YMINTERVAL('01-05')
Result: 1 year 5 months     (as an INTERVAL YEAR TO MONTH type)
TO_YMINTERVAL('00-01')
Result: 0 years 1 month     (as an INTERVAL YEAR TO MONTH type)