مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع یک رشته را به عدد تبدیل می‌کند.
دستور
تابع  TO_NUMBER به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
TO_NUMBER( string1 [, format_mask] [, nls_language] )
. format_mask: گزینه‌ای اختیاری است، نشان دهنده فرمتی است که مقدار به عدد تبدیل شود. nls_language: گزینه‌ای اختیاری است، نشان‌دهنده نوع nls_lang است.  
مثال
مثال‌های عددی از خروجی تابع TO_NUMBER را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
TO_NUMBER('1210.73', '9999.99')
Result: 1210.73
TO_NUMBER('546', '999')
Result: 546
TO_NUMBER('23', '99')
Result: 23