مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

SIN

توضیحات
این تابع سینوس عدد مورد نظر را بر می‌گرداند.
دستور
تابع SIN به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
SIN( n )
.  
مثال مثال‌هایی از خروجی تابع SIGN را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
SIN(3)
Result: 0.141120008059867
SIN(5.2)
Result: -0.883454655720153
SIN(-5.2)
Result: 0.883454655720153

SINH

توضیحات
این تابع سینوس هزلولی عدد مورد نظر را بر می‌گرداند.
دستور
تابع SINH به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
SINH( n )
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع SINH را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
SINH(3)
Result: 10.0178749274099
SINH(5.2)
Result: 90.6333626553652
SINH(-5.2)
Result: -90.6333626553652

SQRT

توضیحات
این تابع مقدار رادیکال عدد مورد نظر را بر می‌گرداند.
دستور
تابع SQRT به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
SQRT( n )
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع SQRT را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
SQRT(9)
Result: 3
SQRT(37)
Result: 6.08276253029822
SQRT(5.617)
Result: 2.37002109695251

SUM

توضیحات
این تابع مقدار جمع شده اعداد لیست مورد نظر را بر می‌گرداند.
دستور
تابع SUM به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
2
3
SELECT SUM(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions];
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع SUM را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
SELECT SUM(salary) AS "Total Salary"
FROM employees
WHERE salary > 50000;
SELECT SUM(DISTINCT salary) AS "Total Salary"
FROM employees
WHERE salary > 50000;

TAN

توضیحات
این تابع مقدار تانژانت عدد مورد نظر را بر می‌گرداند.
دستور
تابع TAN به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
TAN( n )
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع TAN را مشاهده می‌کنیم: TAN(3) Result: -0.142546543074278 TAN(5.2) Result: -1.88564187751976 TAN(-5.2) Result: 1.88564187751976

TANH

توضیحات
این تابع مقدار تانژانت هزلولی عدد مورد نظر را برمی‌گرداند.
دستور
تابع TANH به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
TANH( n )
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع TANH را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
TANH(3)
Result: 0.99505475368673
TANH(5.2)
Result: 0.999939136886199
TANH(-5.2)
Result: -0.999939136886199

TRUNC

توضیحات

این تابع تاریخ و زمان را بر اساس فرمتی که به آن می‌دهیم رند می‌کند.

دستور

تابع TRUNC به صورت زیر نوشته می‌شود:

1
TRUNC ( date [, format ] )

.

Format: نشان‌دهنده نوع رند کردن تاریخ است که انواع آن در جدول زیر آمده است.

.trunc


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع TRUNC را مشاهده می‌کنیم:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TRUNC(TO_DATE('22-AUG-03'), 'YEAR')
Result: '01-JAN-03'
 
TRUNC(TO_DATE('22-AUG-03'), 'Q')
Result: '01-JUL-03'
 
TRUNC(TO_DATE('22-AUG-03'), 'MONTH')
Result: '01-AUG-03'
 
TRUNC(TO_DATE('22-AUG-03'), 'DDD')
Result: '22-AUG-03'
 
TRUNC(TO_DATE('22-AUG-03'), 'DAY')
Result: '17-AUG-03'

ADD_MONTHS

توضیحات
این تابع یک عدد را برش می‌دهد.
دستور
تابع ADD_MONTHS به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
ADD_MONTHS( date1, number_months )
. number_months: تعداد ماه‌هایی که می‌خواهیم به date1 اضافه کنیم.  
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع ADD_MONTHS را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ADD_MONTHS('01-Aug-03', 3)
Result: '01-Nov-03'
ADD_MONTHS('01-Aug-03', -3)
Result: '01-May-03'
ADD_MONTHS('21-Aug-03', -3)
Result: '21-May-03'
ADD_MONTHS('31-Jan-03', 1)
Result: '28-Feb-03'

CURRENT_DATE

توضیحات
این تابع تاریخ اکنون را بر می‌گرداند.
دستور
تابع CURRENT_DATE به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
CURRENT_DATE
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع CURRENT_DATE را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
ALTER SESSION SET TIME_ZONE = '-7:0';
select CURRENT_DATE
from dual;
select CURRENT_DATE
from dual;

CURRENT_TIMESTAMP

توضیحات
این تابع تاریخ و زمان اکنون را بر می‌گرداند.
دستور
تابع CURRENT_DATE به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
CURRENT_TIMESTAMP
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع CURRENT_TIMESTAMP را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
select CURRENT_TIMESTAMP
from dual;
10-Sep-05 10.58.24.853421 PM -07:00