مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع اگر مقدار اول و دوم برابر باشند خروجی را null می‌کند در غیر این صورت خروجی مقدار اول می‌شود.
دستور
تابع NULLIFF به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
NULLIF( expr1, expr2 )
.
مثال
مثالی از تابع NULLIF را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
NULLIF(12, 12)
Result: NULL
NULLIF(12, 13)
Result: 12
NULLIF('apples', 'apples')
Result: NULL
NULLIF('apples', 'oranges')
Result: 'apples'
NULLIF(NULL, 12)
Result: ORA-00932 error   (because expr1 can not be the literal NULL)