مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع امکان دستیابی به مقدار یک فیلد در سطرهای بعد از رکورد جاری را فراهم می‌کند.
دستور
تابع LEAD به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
2
LEAD ( expression [, offset [, default] ] )
OVER ( [ query_partition_clause ] order_by_clause )
Offset: گزینه‌ای اختیاری است، تعداد سطر بعد از سطر جاری را مشخص می‌کند. Default: گزینه‌ای اختیاری است، مقدار پیش فرض در صورت خارج رنج بودن offset را مشخص می‌کند. query_partition_clause: گزینه‌ای اختیاری است، گروه‌بندی بر روی یک پارتیشن به‌ خصوص را می‌کند. order_by_clause: گزینه‌ای اختیاری است، ترتیب سطرها در هر پارتیشن را مشخص می‌کند.  
مثال
مثالی از تابع LEAD را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
SELECT product_id, order_date,
LEAD (order_date,1) OVER (ORDER BY order_date) AS next_order_date
FROM orders;
1
2
3
4
5
SELECT product_id, order_date,
LEAD (order_date,1) OVER (PARTITION BY product_id ORDER BY order_date) AS next_order_date
FROM orders;