مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات

عملکرد این تابع شبیه به عملکرد if-then-else است.

دستور

تابع DECODE به صورت زیر نوشته می‌شود:

1
DECODE( expression , search , result [, search , result]... [, default] )

.


مثال

مثالی از تابع DECODE را مشاهده می‌کنیم:

1
2
3
4
5
6
SELECT supplier_name,
DECODE(supplier_id, 10000, 'IBM',
                    10001, 'Microsoft',
                    10002, 'Hewlett Packard',
                    'Gateway') result
FROM suppliers;