مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات

Cursor یک دستور select است که در قسمت declaration کد pl/sql قرار می‌گیرد .

دستور

با دستور زیر می‌توان یک cursor بدون پارامتر تعریف کرد:

1
2
3
CURSOR cursor_name
IS
  SELECT_statement;

با دستور زیر می‌توان یک cursor با پارامتر تعریف کرد:

1
2
3
CURSOR cursor_name (parameter_list)
IS
  SELECT_statement;

با دستور زیر می‌توان یک cursor تعریف کرد که مقداری را بازگرداند:

1
2
3
4
CURSOR cursor_name
RETURN field%ROWTYPE
IS
   SELECT_statement;

 


مثال

مثال‌هایی از تعریف cursor با پارامتر و بدون پارامتر:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CURSOR c1
IS
  SELECT course_number
  FROM courses_tbl
  WHERE course_name = name_in;
 
 
CURSOR c2 (subject_id_in IN varchar2)
IS
  SELECT course_number
  FROM courses_tbl
  WHERE subject_id = subject_id_in;
 
 
CURSOR c3
RETURN courses_tbl%ROWTYPE
IS
   SELECT *
   FROM courses_tbl
   WHERE subject = 'Mathematics';