مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع ضریب همبستگی مجموعه دوتایی اعداد را محاسبه می‌کند.
دستور
تابع CORR به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
CORR( n ,m ) [ over (analytic_clause) ]
.
مثال
مثالی عددی از خروجی تابع CORR را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
SELECT CORR(SYSDATE - hiredate, sal) AS corr_val,
       CORR_S(SYSDATE - hiredate, sal) AS corr_s_val,
       CORR_K(SYSDATE - hiredate, sal) AS corr_k_val
FROM emp;
  CORR_VAL CORR_S_VAL CORR_K_VAL
---------- ---------- ----------
-.02116564 .082690238 .111733587