مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات

عملکرد این تابع همانند عملکرد if-then-else است.

دستور

تابع CASE به صورت زیر نوشته می‌شود:

1
2
3
4
5
6
7
CASE [ expression ]
   WHEN condition_1 THEN result_1
   WHEN condition_2 THEN result_2
   ...
   WHEN condition_n THEN result_n
   ELSE result
END

.


مثال

مثالی از تابع CASE را مشاهده می‌کنیم:

1
2
3
4
5
6
7
SELECT table_name,
CASE owner
  WHEN 'SYS' THEN 'The owner is SYS'
  WHEN 'SYSTEM' THEN 'The owner is SYSTEM'
  ELSE 'The owner is another value'
END
FROM all_tables;