توضیحات

این تابع واریانس معروف یک مجموعه‌ای از اعداد را بر می‌گرداند.

دستور

تابع VAR_POP به صورت زیر نوشته می‌شود:

VAR_POP( expression )

.


مثال

مثالی از تابع VAR_POP را مشاهده می‌کنیم:

select VAR_POP(data_length)
from all_tab_columns;