توضیحات

این تابع تاریخ و زمان را بر اساس فرمتی که به آن می‌دهیم رند می‌کند.

دستور

تابع TRUNC به صورت زیر نوشته می‌شود:

TRUNC ( date [, format ] )

.

Format: نشان‌دهنده نوع رند کردن تاریخ است که انواع آن در جدول زیر آمده است.
انواع رند کردن‌های تاریخ

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع TRUNC را مشاهده می‌کنیم:

TRUNC(TO_DATE('22-AUG-03'), 'YEAR')
Result: '01-JAN-03'

TRUNC(TO_DATE('22-AUG-03'), 'Q')
Result: '01-JUL-03'

TRUNC(TO_DATE('22-AUG-03'), 'MONTH')
Result: '01-AUG-03'

TRUNC(TO_DATE('22-AUG-03'), 'DDD')
Result: '22-AUG-03'

TRUNC(TO_DATE('22-AUG-03'), 'DAY')
Result: '17-AUG-03'