توضیحات

این تابع یک عدد را برش می‌دهد.

دستور

تابع TRUNC به صورت زیر نوشته می‌شود:

TRUNC( number [, decimal_places] )

.

decimal_places: گزینه‌ای اختیاری است، نشان دهنده رقم‌هایی است که می‌خواهیم برش دهیم.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع TRUNC را مشاهده می‌کنیم:

TRUNC(125.815)
Result: 125

TRUNC(125.815, 0)
Result: 125

TRUNC(125.815, 1)
Result: 125.8

TRUNC(125.815, 2)
Result: 125.81

TRUNC(125.815, 3)
Result: 125.815

TRUNC(-125.815, 2)
Result: -125.81

TRUNC(125.815, -1)
Result: 120

TRUNC(125.815, -2)
Result: 100

TRUNC(125.815, -3)
Result: 0