توضیحات

این تابع یک رشته را به عدد تبدیل می‌کند.

دستور

تابع  TO_NUMBER به صورت زیر نوشته می‌شود:

TO_NUMBER( string1 [, format_mask] [, nls_language] )

.

format_mask: گزینه‌ای اختیاری است، نشان دهنده فرمتی است که مقدار به عدد تبدیل شود.
nls_language: گزینه‌ای اختیاری است، نشان‌دهنده نوع nls_lang است.

 


مثال

مثال‌های عددی از خروجی تابع TO_NUMBER را مشاهده می‌کنیم:

TO_NUMBER('1210.73', '9999.99')
Result: 1210.73

TO_NUMBER('546', '999')
Result: 546

TO_NUMBER('23', '99')
Result: 23