مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

TO_TIMESTAMP

توضیحات
این تابع یک رشته را به TIMESTAMP تبدیل می‌کند.
دستور
تابع  TIMESTAMPبه صورت زیر نوشته می‌شود:
1
TO_TIMESTAMP( string1 [, format_mask] ['nlsparam'] )
format_mask: گزینه‌ای اختیاری است، نشان دهنده فرمتی است که رشته به TIMESTAMP تبدیل شود. فرمت‌های تبدیل رشته به TIMESTAMP .
مثال
مثال‌های عددی از خروجی تابع TIMESTAMP را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
TO_TIMESTAMP('2003/12/13 10:13:18', 'YYYY/MM/DD HH:MI:SS')
'13-DEC-03 10.13.18.000000000 AM'
TO_TIMESTAMP('2003/DEC/13 10:13:18', 'YYYY/MON/DD HH:MI:SS')
'13-DEC-03 10.13.18.000000000 AM'