مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

SQRT

توضیحات
این تابع مقدار رادیکال عدد مورد نظر را بر می‌گرداند.
دستور
تابع SQRT به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
SQRT( n )
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع SQRT را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
SQRT(9)
Result: 3
SQRT(37)
Result: 6.08276253029822
SQRT(5.617)
Result: 2.37002109695251