مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

REGEXP_COUNT

توضیحات
این تابع تعداد دفعاتی که یک الگو در رشته مورد نظر تکرار شده است را بر می‌گرداند.
دستور
تابع REGEXP_COUNT به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
REGEXP_COUNT( string, pattern [, start_position [, atch_parameter ] ] )
PATTERN: الگویی را برای تطبیق دادن ارائه می‌دهد. start_position: گزینه‌ای اختیاری است، نشان دهنده جایی است که جست‌وجو از آن‌جا آغاز می‌شود. match_parameter: گزینه‌ای اختیاری است، امکان تغییر رفتار تابع را می‌دهد. .  
مثال مثالی از خروجی تابع REGEXP_COUNT را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
SELECT REGEXP_COUNT ('TechOnTheNet is a great resource', 't')
FROM dual;
Result: 2
SELECT REGEXP_COUNT ('TechOnTheNet is a great resource', 't', 1, 'i')
FROM dual;
Result: 4
SELECT REGEXP_COUNT (last_name, 't', 1, 'i') AS total
FROM contacts;
SELECT REGEXP_COUNT ('The example shows how to use the REGEXP_COUNT function', 'the', 1, 'i')
FROM dual;
Result: 2
SELECT REGEXP_COUNT ('The example shows how to use the REGEXP_COUNT function', 'the', 4, 'i')
FROM dual;
Result: 1
SELECT REGEXP_COUNT ('Anderson', 'a|e|i|o|u')
FROM dual;
Result: 2