مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

COVAR_SAMP

توضیحات

این تابع کواریانس ساده یک مجموعه دوتایی اعداد را محاسبه می‌کند.

دستور

تابع COVAR_SAMP به صورت زیر نوشته می‌شود:

1
COVAR_SAMP( expression1, expression2 )

.

.


مثال

مثال‌های عددی از خروجی تابع COVAR_SAMP را مشاهده می‌کنیم:

1
2
3
select owner, COVAR_SAMP(avg_row_len, avg_space)
from all_tables
group by owner;