توضیحات

این تابع تاریخ و زمان سیستمی که دیتابیس بر روی آن نصب است را بر‌ می‌گرداند.

دستور

تابع SYSDATESTAMP به صورت زیر نوشته می‌شود:

SYSDATESTAMP 

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع SYSDATESTAMP را مشاهده می‌کنیم:

SELECT SYSTIMESTAMP
INTO v_time
FROM dual;