توضیحات

این تابع تاریخ سیستمی که دیتابیس بر روی آن نصب است را بر‌ می‌گرداند.

دستور

تابع SYSDATE به صورت زیر نوشته می‌شود:

SYSDATE 

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع NEXT_DAY را مشاهده می‌کنیم:

SELECT SYSDATE
INTO v_date
FROM dual;