توضیحات

این تابع سینوس عدد مورد نظر را بر می‌گرداند.

دستور

تابع SIN به صورت زیر نوشته می‌شود:

SIN( n )

.

 


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع SIGN را مشاهده می‌کنیم:

SIN(3)
Result: 0.141120008059867

SIN(5.2)
Result: -0.883454655720153

SIN(-5.2)
Result: 0.883454655720153