توضیحات

از دستور Select در اواکل برای واکشی رکوردها از یک یا چند جدول در دیتابیس اوراکل استفاده می‌شود.

دستور

دستور select در pl/sql به این شکل است:

SELECT expressions
FROM tables
[WHERE conditions];
پارامترهای دستور

Expressions: ستون یا محاسباتی است که انتظار داریم بازیابی شود. اگر از * استفاده کنیم تمام ستون‌های جدول را می‌آورد.

Tables‌: جدولی است که شما انتظار دارید داده‌ها از آن بازیابی شود.

WHERE conditions: شرط اختیاری است. شرطی است که باید رکوردها موقع بازیابی آن را رعایت کنند.

 

 


مثال

• دستور  Select  که تمام رکوردها را برمی‌گرداند.

SELECT *
FROM homes
WHERE bathrooms >= 2
ORDER BY home_type ASC;

 

• دستور select که فیلدهای به‌خصوصی را برمی‌گرداند.

SELECT home_id, home_type, bathrooms
FROM homes
WHERE home_id < 500
AND home_type = 'two-storey'
ORDER BY home_type ASC, bathrooms DESC;