توضیحات

این تابع عددی سطر رکوردها را بر می‌گرداند.

دستور

تابع ROWNUM به صورت زیر نوشته می‌شود:

ROWNUM 

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع ROWNUM را مشاهده می‌کنیم:

CUSTOMER_ID LAST_NAME FIRST_NAME FAVORITE_WEBSITE
----------- --------- ---------- ---------------------
    4000 Jackson  Joe     www.techonthenet.com
    5000 Smith   Jane    www.digminecraft.com
    6000 Ferguson  Samantha  www.bigactivities.com
    7000 Reynolds  Allen    www.checkyourmath.com
    8000 Anderson  Paige
    9000 Johnson  Derek    www.techonthenet.com

SELECT ROWNUM, customers.*
FROM customers
WHERE customer_id > 4500;

ROWNUM CUSTOMER_ID LAST_NAME FIRST_NAME FAVORITE_WEBSITE
------ ----------- --------- ---------- ---------------------
   1     5000 Smith   Jane    www.digminecraft.com
   2     6000 Ferguson  Samantha  www.bigactivities.com
   3     7000 Reynolds  Allen    www.checkyourmath.com
   4     8000 Anderson  Paige
   5     9000 Johnson  Derek    www.techonthenet.com