توضیحات

این تابع مجموعه‌ای از کاراکترها را در رشته مورد نظر با کاراکترهای دیگر جایگزین می‌کند.

دستور

تابع REPLACE به صورت زیر نوشته می‌شود:

REPLACE( string1, string_to_replace [, replacement_string] )

.

string1: رشته مورد نظر.

string_to_replace: رشته‌ای که در رشته مورد نظر جست و جو می‌شود.

replacement_string: گزینه‌ای اختیاری است، رشته ای که قرار است جایگزین replacement_string شود.

 


مثال

مثالی از خروجی تابع REPLACE  را مشاهده می‌کنیم:

REPLACE('123123tech', '123');
Result: 'tech'

REPLACE('123tech123', '123');
Result:'tech'

REPLACE('222tech', '2', '3');
Result: '333tech'

REPLACE('0000123', '0');
Result: '123'

REPLACE('0000123', '0', ' ');
Result: '    123'