توضیحات

این تابع مقدار را به تعداد سال تبدیل می‌کند.

دستور

تابع numtoyminterval به صورت زیر نوشته می‌شود:

NUMTOYMINTERVAL( number, expression )

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع numtoyminterval را مشاهده می‌کنیم:

NUMTOYMINTERVAL(100000000, 'MONTH')
Result: '+0083'

NUMTOYMINTERVAL(100000, 'YEAR')
Result: '+0001'