توضیحات

این تابع مقدار را به تعداد روز تبدیل می‌کند.

دستور

تابع numtodsinterval به صورت زیر نوشته می‌شود:

NUMTODSINTERVAL( number, expression )

.

Expression: این متغیر مشخص کننده نوع number است که می‌تواند day، hour، minuteیا second باشد.

 


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع numtodsinterval را مشاهده می‌کنیم:

NUMTODSINTERVAL(150, 'DAY')
Result: '+000000150'

NUMTODSINTERVAL(1500, 'HOUR')
Result: '+000000062'

NUMTODSINTERVAL(15000, 'MINUTE')
Result: '+000000010'

NUMTODSINTERVAL(150000, 'SECOND')
Result: '+000000001'