توضیحات

این تابع  کاراکتر را بر اساس number_code در National character set بر می‌گرداند.

دستور

تابع NCHR به صورت زیر نوشته می‌شود:

NCHR( number_code )

number_code: عددی که هر کاراکتری در National character set دارد.

 


مثال

مثالی از خروجی تابع NCHR را مشاهده می‌کنیم:

NCHR(116)
Result: 't'

NCHR(84)
Result: 'T'