توضیحات

Named system exception خطایی است که توسط Pl/Sql نام‌گذاری شده است، و در پکیج استاندارد قرار دارند و نیازی نیست کاربر به آن‌ها نامی اختصاص دهد.
اوراکل مجموعه استانداردی را نامگذاری کرده است که در جدول زیر مشاهده می‌کنیم:

جدول نامگذاری استاندارد

دستور

در ادامه استفاده از Exception‌ها را در یک تابع و پروسیجر مشاهده می‌کنیم:

CREATE [OR REPLACE] FUNCTION function_name
  [ (parameter [,parameter]) ]
  RETURN return_datatype
IS | AS
  [declaration_section]

BEGIN
  executable_section

EXCEPTION
  WHEN exception_name1 THEN
   [statements]

  WHEN exception_name2 THEN
   [statements]

  WHEN exception_name_n THEN
   [statements]

  WHEN OTHERS THEN
   [statements]

END [function_name];
CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE procedure_name
  [ (parameter [,parameter]) ]
IS
  [declaration_section]

BEGIN
  executable_section

EXCEPTION
  WHEN exception_name1 THEN
   [statements]

  WHEN exception_name2 THEN
   [statements]

  WHEN exception_name_n THEN
   [statements]

  WHEN OTHERS THEN
   [statements]

END [procedure_name];

.


مثال

مثالی از پروسیجری که از named system exception استفاده کرده است:

CREATE OR REPLACE PROCEDURE add_new_supplier
  (supplier_id_in IN NUMBER, supplier_name_in IN VARCHAR2)
IS

BEGIN
  INSERT INTO suppliers (supplier_id, supplier_name )
  VALUES ( supplier_id_in, supplier_name_in );

EXCEPTION
  WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
   raise_application_error (-20001,'You have tried to insert a duplicate supplier_id.');

  WHEN OTHERS THEN
   raise_application_error (-20002,'An error has occurred inserting a supplier.');

END;