توضیحات

این تابع امکان دستیابی به مقدار یک فیلد در سطرهای بعد از رکورد جاری را فراهم می‌کند.

دستور

تابع LEAD به صورت زیر نوشته می‌شود:

LEAD ( expression [, offset [, default] ] )
OVER ( [ query_partition_clause ] order_by_clause )

Offset: گزینه‌ای اختیاری است، تعداد سطر بعد از سطر جاری را مشخص می‌کند.

Default: گزینه‌ای اختیاری است، مقدار پیش فرض در صورت خارج رنج بودن offset را مشخص می‌کند.
query_partition_clause: گزینه‌ای اختیاری است، گروه‌بندی بر روی یک پارتیشن به‌ خصوص را می‌کند.
order_by_clause: گزینه‌ای اختیاری است، ترتیب سطرها در هر پارتیشن را مشخص می‌کند.

 


مثال

مثالی از خروجی تابع LEAD را مشاهده می‌کنیم:

مثالی از تابع LEAD

SELECT product_id, order_date,
LEAD (order_date,1) OVER (ORDER BY order_date) AS next_order_date
FROM orders;

مثالی از تابع LEAD-2

SELECT product_id, order_date,

LEAD (order_date,1) OVER (PARTITION BY product_id ORDER BY order_date) AS next_order_date

FROM orders;