توضیحات

این تابع آخرین روز ماه را بر اساس تاریخ داده شده بر می‌گرداند.

دستور

تابع LAST_DATE به صورت زیر نوشته می‌شود:

LAST_DAY( date )

.


مثال

مثالی از خروجی تابع LAST_DATE را مشاهده می‌کنیم:

LAST_DAY(TO_DATE('2003/03/15', 'yyyy/mm/dd'))
Result: Mar 31, 2003

LAST_DAY(TO_DATE('2003/02/03', 'yyyy/mm/dd'))
Result: Feb 28, 2003

LAST_DAY(TO_DATE('2004/02/03', 'yyyy/mm/dd'))
Result: Feb 29, 2004