توضیحات

شرط In جایگزینی برای OR‌های چندگانه است.

دستور

شرط In در pl/sql به این شکل است:

expression IN (value1, value2, ... value_n);
پارامترهای دستور

Expressions: مقداری که باید تست شود.
value1, value2, … value_n: مقادیر مجازی که Expression می‌تواند داشته باشد.

 

 


مثال

• مثال زیر یک دستور است که از شرط In برای مقایسه کاراکترها استفاده کرده است.

SELECT *
FROM customers
WHERE customer_name IN ('IBM', 'Hewlett Packard', 'Microsoft');

• در مثال زیر از شرط In برای مقایسه اعداد استفاده شده است.

SELECT *
FROM orders
WHERE order_id IN (10000, 10001, 10003, 10005);