توضیحات

این تابع یک عدد را به نتیجه هر کدام از گروه‌های GROUP BY تخصیص می‌دهد.

دستور

تابع  GROUP_ID به صورت زیر نوشته می‌شود:

SELECT column1, column2, ... column_n, GROUP_ID()
FROM tables
WHERE conditions
GROUP BY column1, column2, ... column_n;

.


مثال

مثالی‌هایی از تابع GROUP_ID را مشاهده می‌کنیم:

SELECT SUM(salary), department, bonus, GROUP_ID()
FROM employees
WHERE bonus > 100
GROUP BY department,
ROLLUP (department, bonus);
SELECT SUM(salary), department, bonus, GROUP_ID()
FROM employees
WHERE bonus > 100
GROUP BY department,
ROLLUP (department, bonus)
HAVING GROUP_ID() < 1;