توضیحات

می‌توان کلید خارجی که قبلا ساخته و فعال شده است را نیز پاک کرد.

دستور

قابلیت set null را می‌توان با دستور create table یا Alter table فعال کرد:

ALTER TABLE table_name
DROP CONSTRAINT constraint_name;

.


مثال

مثالی از پاک کردن کلید خارجی:

ALTER TABLE products
DROP CONSTRAINT fk_supplier;