مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
می‌توان کلید خارجی که قبلا ساخته و فعال شده است را نیز پاک کرد.
دستور
قابلیت set null را می‌توان با دستور create table یا Alter table فعال کرد:
1
2
ALTER TABLE table_name
DROP CONSTRAINT constraint_name;
.
مثال
مثالی از پاک کردن کلید خارجی:
1
2
ALTER TABLE products
DROP CONSTRAINT fk_supplier;