توضیحات

هنگام کار کردن با cursorها ممکن است لازم باشد که وضعیت آن تعیین شود. در لیست زیر ویژگی‌های cursor‌ها را می‌توان مشاهده کرد:

ویژگی‌های cursor‌ها

.

 


مثال

در زیر مثالی از استفاده cursor attribute را مشاهد می‌کنیم:

CREATE OR REPLACE Function FindCourse
  ( name_in IN varchar2 )
  RETURN number
IS
  cnumber number;

  CURSOR c1
  IS
   SELECT course_number
   FROM courses_tbl
   WHERE course_name = name_in;

BEGIN

  open c1;
  fetch c1 into cnumber;

  if c1%notfound then
   cnumber := 9999;
  end if;

  close c1;

RETURN cnumber;

END;