مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع واریانس معروف یک مجموعه‌ای از اعداد را بر می‌گرداند.
دستور
تابع VAR_POP به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
VAR_POP( expression )
.
مثال
مثالی از تابع VAR_POP را مشاهده می‌کنیم:
1
2
select VAR_POP(data_length)
from all_tab_columns;