توضیحات

دستور union برای ترکیب نتیجه دو یا چند select به کار می‌رود و نتیجه‌های تکراری را حذف می‌کند. نتیجه هر کدام از Select‌ها باید تعداد فیلدها و تایپ داده‌های یکسان داشته باشند. در دستور union all رکوردهای تکراری حذف نمی‌شوند.

دستور

دستور union در pl/sql به این شکل است:

SELECT expression1, expression2, ... expression_n
FROM tables
[WHERE conditions]
UNION
SELECT expression1, expression2, ... expression_n
FROM tables
[WHERE conditions];
پارامترهای دستور

expression1, expression2, expression_n: ستون‌ها یا محاسباتی که شما انتظار دارید در خروجی ببینید.
Tables: جداولی است که شما انتظار دارید داده‌ها از آن بازیابی شود.
WHERE conditions: شرط اختیاری است. شرطی است که باید رکوردها موقع بازیابی آن را رعایت کنند.

 

 


مثال

دستور union که یک ستون را برمی‌گرداند:

SELECT supplier_id
FROM suppliers
UNION
SELECT supplier_id
FROM order_details;