توضیحات

این تابع یک رشته را به TIMESTAMP تبدیل می‌کند.

دستور

تابع  TIMESTAMPبه صورت زیر نوشته می‌شود:

TO_TIMESTAMP( string1 [, format_mask] ['nlsparam'] )

format_mask: گزینه‌ای اختیاری است، نشان دهنده فرمتی است که رشته به TIMESTAMP تبدیل شود.

فرمت‌های تبدیل رشته به TIMESTAMP

.


مثال

مثال‌های عددی از خروجی تابع TIMESTAMP را مشاهده می‌کنیم:

TO_TIMESTAMP('2003/12/13 10:13:18', 'YYYY/MM/DD HH:MI:SS')
'13-DEC-03 10.13.18.000000000 AM'

TO_TIMESTAMP('2003/DEC/13 10:13:18', 'YYYY/MON/DD HH:MI:SS')
'13-DEC-03 10.13.18.000000000 AM'