توضیحات

این تابع مقدار long یا longrow را به LOB تبدیل می‌کند.

دستور

تابع TO_LOB به صورت زیر نوشته می‌شود:

TO_LOB( long_column )

.


مثال

مثال‌های عددی از خروجی تابع TO_LOB را مشاهده می‌کنیم:

insert into companies (lob_column)
select TO_LOB(long_column)
from suppliers;