توضیحات

این تابع مقدار LOB از یک national character set را به character set دیتابیس تبدیل می‌کند.

دستور

تابع TO_CLOB به صورت زیر نوشته می‌شود:

TO_CLOB( expression )

.

 


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع TO_CLOB را مشاهده می‌کنیم:

select TO_CLOB(nclob_column)
from suppliers;