توضیحات

این تابع مقدار جمع شده اعداد لیست مورد نظر را بر می‌گرداند.

دستور

تابع SUM به صورت زیر نوشته می‌شود:

SELECT SUM(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions];

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع SUM را مشاهده می‌کنیم:

SELECT SUM(salary) AS "Total Salary"
FROM employees
WHERE salary > 50000;

SELECT SUM(DISTINCT salary) AS "Total Salary"
FROM employees
WHERE salary > 50000;