توضیحات

این تابع انحراف استاندارد از مجموعه‌ای از اعداد را بر می‌‌گرداند.

دستور

تابع STDDEV به صورت زیر نوشته می‌شود:

stddev( [ DISTINCT | ALL ] expression )

.


مثال

مثالی از تابع STDDEV را مشاهده می‌کنیم:

select STDDEV(bonus)
from employees;

خروجی این دستور انحراف استاندارد از مقادیر bonus از جدول employees را بر می‌گرداند.