مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
در دستور if-then-else قطعه کد زمانی اجرا می‌شود که موقعیت شرط true باشد و در غیر این صورت دستور دیگری را اجرا می‌کند.
دستور
دستور if-then-else به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IF condition1 THEN
   {...statements to execute when condition1 is TRUE...}
ELSIF condition2 THEN
   {...statements to execute when condition2 is TRUE...}
ELSE
   {...statements to execute when both condition1 and condition2 are FALSE...}
END IF;
قسمت‌های else و elseif اختیاری هستند.    
مثال
مثالی دستور شرطی else-if-then را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
CREATE OR REPLACE Function IncomeLevel
   ( name_in IN varchar2 )
   RETURN varchar2
IS
   monthly_value number(6);
   ILevel varchar2(20);
   cursor c1 is
     SELECT monthly_income
     FROM employees
     WHERE name = name_in;
BEGIN
   open c1;
   fetch c1 into monthly_value;
   close c1;
   IF monthly_value <= 4000 THEN
      ILevel := 'Low Income';
   ELSIF monthly_value > 4000 and monthly_value <= 7000 THEN
      ILevel := 'Avg Income';
   ELSIF monthly_value > 7000 and monthly_value <= 15000 THEN
      ILevel := 'Moderate Income';
   ELSE
      ILevel := 'High Income';
   END IF;
   RETURN ILevel;
END;