مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات

Sequence در اوراکل یک آبجکت است که اعداد متوالی تولید می‌کند.

دستور

با دستور زیر می‌توان sequence تعریف کرد:

1
2
3
4
5
6
CREATE SEQUENCE sequence_name
  MINVALUE value
  MAXVALUE value
  START WITH value
  INCREMENT BY value
  CACHE value;

مثال

مثال‌هایی از ایجاد sequence:
در این مثال اعداد از 1 شروع می‌شوند و به هر کدام یک عدد اضافه می‌شود.

1
2
3
4
5
6
CREATE SEQUENCE supplier_seq
  MINVALUE 1
  MAXVALUE 999999999999999999999999999
  START WITH 1
  INCREMENT BY 1
  CACHE 20;

مثالی از کاربرد Sequence

1
2
3
4
INSERT INTO suppliers
(supplier_id, supplier_name)
VALUES
(supplier_seq.NEXTVAL, 'Kraft Foods');