مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این دستور این اجازه را می‌دهد تا رکوردی که cursor بر روی آن قرار داد lock شود و لزوما نباید تغییری داد بر روی این رکورد و این lock زمانی برطرف می‌شود که commit یا rollback اتفاق بیافتد.
دستور
دستور select for update:
1
2
3
4
CURSOR cursor_name
IS
   select_statement
   FOR UPDATE [OF column_list] [NOWAIT];
  .
مثال
مثالی از دستور Select for update:
1
2
3
4
5
CURSOR c1
IS
  SELECT course_number, instructor
  FROM courses_tbl
  FOR UPDATE OF instructor;