توضیحات

این تابع تمام کاراکترهای مشخص شده سمت راست رشته را حذف می‌کند.

دستور

تابع RTRIM به صورت زیر نوشته می‌شود:

RTRIM( string1 [, trim_string ] )

.

string1: رشته مورد نظر.
trim_string: گزینه‌ای اختیاری است، رشته‌ای است که از سمت چپ STRING1 حذف می‌شود.

 


مثال

مثالی از خروجی تابع RTRIM را مشاهده می‌کنیم:

RTRIM('tech   ')
Result: 'tech'

RTRIM('tech   ', ' ')
Result: 'tech'

RTRIM('123000', '0')
Result: '123'

RTRIM('Tech123123', '123')
Result: 'Tech'

RTRIM('123Tech123', '123')
Result: '123Tech'

RTRIM('Techxyxzyyy', 'xyz')
Result: 'Tech'

RTRIM('Tech6372', '0123456789')
Result: 'Tech'