توضیحات

این تابع یک عدد را رند می‌کند.

دستور

تابع ROUND به صورت زیر نوشته می‌شود:

<br data-mce-bogus="1">
<pre>ROUND( number [, decimal_places] )

 

decimal_places: گزینه‌ای اختیاری است، نشان دهنده رقم‌هایی است که می‌خواهیم رند کنیم.

 


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع ROUND را مشاهده می‌کنیم:

ROUND(125.315)
Result: 125

ROUND(125.315, 0)
Result: 125

ROUND(125.315, 1)
Result: 125.3

ROUND(125.315, 2)
Result: 125.32

ROUND(125.315, 3)
Result: 125.315

ROUND(-125.315, 2)
Result: -125.32