مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
دستور

با دستور زیر می‌توان procedure تعریف کرد.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE procedure_name
    [ (parameter [,parameter]) ]
 
IS
    [declaration_section]
 
BEGIN
    executable_section
 
[EXCEPTION
    exception_section]
 
END [procedure_name];

In: متغیری که با In می‌آید read-only است و فقط می‌توان از خود مقدار آن درون پروسیجر استفاده کرد.
OUT: متغیری است که فقط write-only است و می‌توان در برنامه‌ای که از این پروسیجر استفاده شده از مقدار این متغیر استفاده کرد.
IN OUT: متغیری است که ویژگی‌های In و Out را هم‌زمان دارد.

 

 


مثال

مثال‌هایی از ایجاد index:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
CREATE OR REPLACE Procedure UpdateCourse
   ( name_in IN varchar2 )
 
IS
   cnumber number;
 
   cursor c1 is
   SELECT course_number
    FROM courses_tbl
    WHERE course_name = name_in;
 
BEGIN
 
   open c1;
   fetch c1 into cnumber;
 
   if c1%notfound then
      cnumber := 9999;
   end if;
 
   INSERT INTO student_courses
   ( course_name,
     course_number )
   VALUES
   ( name_in,
     cnumber );
 
   commit;
 
   close c1;
 
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
   raise_application_error(-20001,'An error was encountered - '||SQLCODE||' -ERROR- '||SQLERRM);
END;