دستور

با دستور زیر می‌توان procedure تعریف کرد.

CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE procedure_name
  [ (parameter [,parameter]) ]

IS
  [declaration_section]

BEGIN
  executable_section

[EXCEPTION
  exception_section]

END [procedure_name];

In: متغیری که با In می‌آید read-only است و فقط می‌توان از خود مقدار آن درون پروسیجر استفاده کرد.
OUT: متغیری است که فقط write-only است و می‌توان در برنامه‌ای که از این پروسیجر استفاده شده از مقدار این متغیر استفاده کرد.
IN OUT: متغیری است که ویژگی‌های In و Out را هم‌زمان دارد.

 

 


مثال

مثال‌هایی از ایجاد index:

CREATE OR REPLACE Procedure UpdateCourse
  ( name_in IN varchar2 )

IS
  cnumber number;

  cursor c1 is
  SELECT course_number
  FROM courses_tbl
  WHERE course_name = name_in;

BEGIN

  open c1;
  fetch c1 into cnumber;

  if c1%notfound then
   cnumber := 9999;
  end if;

  INSERT INTO student_courses
  ( course_name,
   course_number )
  VALUES
  ( name_in,
   cnumber );

  commit;

  close c1;

EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
  raise_application_error(-20001,'An error was encountered - '||SQLCODE||' -ERROR- '||SQLERRM);
END;