توضیحات

Primary key در اوراکل به یک فیلد یا مجموعه‌ای از فیلدها گفته می‌شود که یک رکورد منحصر به فرد را تعریف می‌کند، هیچ کدام از مقادیر PK، null نمی‌تواند باشد.

دستور

دستور Primary key همراه دستور Create table می‌آید.

CREATE TABLE table_name
(
 column1 datatype null/not null,
 column2 datatype null/not null,
 ...

 CONSTRAINT constraint_name PRIMARY KEY (column1, column2, ... column_n)
);

.


مثال

در زیر مثال‌هایی از دستور Primary key را مشاهده می‌کنیم:

CREATE TABLE supplier
(
 supplier_id numeric(10) not null,
 supplier_name varchar2(50) not null,
 contact_name varchar2(50),
 CONSTRAINT supplier_pk PRIMARY KEY (supplier_id)
);

CREATE TABLE supplier
(
 supplier_id numeric(10) not null,
 supplier_name varchar2(50) not null,
 contact_name varchar2(50),
 CONSTRAINT supplier_pk PRIMARY KEY (supplier_id, supplier_name)
);